Dyslexie: samen werken aan plezier en resultaat

U wilt weten of uw kind dyslexie heeft en/of uw kind beter leren lezen en spellen? Ontdek dan de mogelijkheden van de IJsselgroep. Samen stappen zetten. Daar draait het om. En dit kan alleen als uw kind geraakt wordt. Onze dyslexie-behandelaren hebben een positief effect op de motivatie, het zelfvertrouwen en de werkhouding van uw kind. Als het plezier er is en het zelfvertrouwen groeit, worden sprongen gemaakt. En behaalt uw kind zijn/haar eigen successen. Inderdaad: op het gebied van lezen en spellen.
 • Wat is dyslexie

  Dyslexie is een aangeboren beperking bij lezen en spellen die iedereen kan treffen, onafhankelijk van intelligentie. Het is een hardnekkig probleem dat de talentontwikkeling en schoolprestaties van kinderen ernstig kan belemmeren. Daardoor presteren zij vaak onder hun kunnen en neemt hun plezier in leren en de motivatie voor school af, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is. De dyslexiebehandeling van PDIJ is gericht op zowel het lezen en spellen zelf als op de onderliggende processen. Samen gaan wij ervoor om een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen en spellen te bereiken. Passend bij de leeftijd en het schoolniveau van uw kind. Op uw verzoek kunnen wij onderzoeken of uw kind dyslectisch is.

 • Aanmelding

  U kunt uw kind via de website of telefonisch aanmelden. PDIJ informeert u dan over de aanmeldingswijze zoals dat in uw gemeente geldt. Hierna vult u als ouder(s) een vragenlijst in die u wordt toegestuurd. Ook de intern begeleider van uw kind krijgt deze (school) vragenlijst toegestuurd. Beide vragenlijsten worden aan PDIJ retour gestuurd. PDIJ beoordeelt of de informatie voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een (vergoed) dyslexieonderzoek. Via de gemeente vragen we een beschikking aan om de zorg te kunnen leveren. Voldoet de informatie, dan wordt een afspraak ingepland. Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een vergoed dyslexieonderzoek, verkennen wij samen met u andere mogelijkheden.

 • Onderzoek

  Het dyslexieonderzoek bestaat uit een intakegesprek met ouder(s) en kind, het onderzoek, een eindgesprek en een eindverslag met de uitkomsten van het onderzoek en het advies. Mogelijke uitkomsten zijn:

  • Ernstige dyslexie: uw kind krijgt een dyslexieverklaring en een indicatie voor vergoede behandeling.
  • Dyslexie, maar geen ernstige dyslexie: een kind krijgt wel een dyslexieverklaring maar geen indicatie voor vergoede behandeling. Ouders kunnen ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen (particuliere zorg)
  • Geen dyslexie: andere problemen veroorzaken de lees- en spellingproblemen. We kijken samen naar andere mogelijkheden voor ondersteuning zijn. Wij werken hierbij nauw samen met de leesspecialisten van Educatieve Dienstverlening.
 • Behandeltraject

  De dyslexiebehandeling vindt 1 keer per week plaats op een locatie van PDIJ of op de school van uw kind. Het secretariaat van PDIJ overlegt met ouders/verzorgers over de beschikbare behandelingsmomenten. Dit zal een vaste dag en tijd in de week zijn. De totale behandelduur varieert van 1 tot 1,5 jaar. De dyslexiebehandeling bestaat uit periodes van 3 á 4 maanden. Elke periode bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. opstellen behandelplan voor het gehele dyslexietraject
  2. opstellen handelingsplan
  3. wekelijkse behandelsessies
  4. overdracht naar ouders/verzorgers
  5. wekelijkse huiswerkopdrachten voor lezen en spellen
  6. contact met school
  7. tussenmetingen om vorderingen te volgen en daar waar nodig het behandelplan en handelingsplan bij te stellen
  8. opstellen van het evaluatieverslag, nieuw handelingsplan en we stellen indien nodig het behandelplan bij.
 • Rol van ouders

  De wekelijkse behandelsessies moeten worden ondersteund door thuisoefeningen verspreid over 5 dagen per week, minimaal 20 minuten. Het is belangrijk dat deze inoefening thuis wordt begeleid door een volwassene. Deze regelmatige herhaling en oefening is noodzakelijk voor een goed resultaat van de behandeling. Specifiek materiaal wordt aangeboden in een ‘huiswerkmap’ en door de thuismodule van het computerprogramma ‘Pelle Helpt’. Aan het einde van iedere behandelsessie vindt de overdracht van het huiswerk plaats. U kunt uw kind stimuleren, uitdagen en vooral ook helpen. Zowel tijdens als na de dyslexiebehandeling. We hebben regelmatig overleg waar u praktische adviezen en tips voor het oefenen krijgt. Aangevuld met apps, een huiswerkmap en computerprogramma's. U bent belangrijk: het zijn vaak de kleine dingen die een groot verschil maken.
  Ouders kunnen bij een aantal sessies meekijken. U ontdekt dan hoe u uw kind kunt motiveren en 5 keer per week effectief kunt begeleiden.

 • Afstemming school

  Niet alleen in het voortraject, maar vooral ook tijdens de dyslexiebehandeling speelt de school een belangrijke rol. De behandeling vindt zoveel mogelijk op de vertrouwde school van uw kind plaats. Daardoor kunnen we direct contact met leerkrachten en de interne begeleider (ib'er) leggen. Hierdoor sluit het lees- en spellingonderwijs in de klas goed aan op de behandeling van uw kind. De behandeling van uw kind is effectiever als er aandacht is voor motivatie, werkhouding, zelfvertrouwen en contact met school.

 • Behandeling

  PDIJ is aangesloten bij de Coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL): een landelijke coöperatie van onderwijsadviesbureaus die samen de dyslexiezorg voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie ontwikkelt. De behandeling is op een systematische manier opgebouwd aan de hand van de ONL methodiek. Deze bestaat uit verschillende modules. Elk kind doorloopt de meeste van deze modules. Afhankelijk van het niveau van uw kind staan wij korter of langer stil bij een onderwerp. Naast lezen en spellen oefent uw kind ook met letterkennis en klankoefeningen. Iedere behandeling start met het klankenschema en de expliciete klank-letterkoppeling. Woorden worden geordend en er wordt een bepaalde spellingregel aangeboden. Per regel wordt er een denkwijze aan gekoppeld en eerdere geoefende regels worden steeds herhaald in de verschillende auditieve dictees, huiswerkoefeningen en middels een computerprogramma. Ook wordt het ontsleutelen van woorden en de directe woordherkenning getraind. Hierbij gebruiken wij verschillende remediërende leesmethodes met een systematische opbouw van woordstructuren. Dit wordt ook computerondersteund geoefend. Naast de inhoudelijke kant besteden wij veel aandacht aan de emotionele component om te werken aan het leesplezier, het zelfvertrouwen en de motivatie.
 • Talent

  Vanuit PDIJ werken wij vanuit de talenten van het kind en proberen wij ouders en school inzicht te geven in deze talenten. Hierdoor sluiten wij beter aan op wat uw kind nodig heeft. Inderdaad: meer maatwerk. Uw kind is immers uniek.

  Naast de inhoudelijke aspecten van de dyslexiebehandeling wordt veel aandacht besteed aan de emotionele component: de psycho-educatie. Doel hierbij is dat kinderen weten wat dyslexie is, wat dit voor hen betekent. Zo leren ze beter omgaan met de dyslexie. We besteden aandacht aan de persoonlijke eigenschappen en omstandigheden van het kind en we willen daarmee het leesplezier, het zelfvertrouwen en de motivatie verhogen en bevorderen. Een nauwe samenwerking met en begeleiding van ouders is hier onderdeel bij.

 • Materialen

  We gebruiken Letterlicht. U ontvangt specifiek materiaal in een ‘huiswerkmap’ en ook wordt het computerprogramma van Letterlicht ingezet. Uw kind kan hiermee (bijvoorbeeld samen met u) zowel spelling als lezen thuis oefenen op een computer of tablet. 

 • Resultaat en effect

  Ook na de transitie Jeugd is de dyslexiezorg van ONL in 2016 weer goed beoordeeld door cliënten; gemiddeld geven ouders een 8,1 voor de dyslexiezorg aan hun kind. Dit cijfer is onveranderd ten opzichte van 2015 (8,2). Uit onze eigen klanttevredenheidsmeting (oktober 2017) blijkt dat ouders onze behandelingen met een 8 waarderen. Ouders ervaren het contact met de begeleider en de deskundigheid als goed tot zeer goed. Enkele ervaringen:

  De kinderen gaan met sprongen vooruit. Het is een intensief traject maar als er resultaat zichtbaar wordt, weet je waar je het voor doet!
  We hebben een fijne begeleider. Onze zoon voelt zich erg op haar gemak bij haar en dat is al het halve werk. Wij zijn daar erg content mee!

  Ik had wel verwacht dat hij sprongen zou maken maar dat het zo goed zou gaan had ik nooit verwacht.

  Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten, maar ik ben zeer tevreden. Over de opdrachten en de wekelijkse mailtjes over wat er gedaan is, wat goed ging en wat niet en wat voor een huiswerk er gedaan moet worden.

Heeft u vragen over dyslexie of wilt u in gesprek over uw kind?

Ik zie dat mijn kind weer
plezier heeft in lezen

Ik ben zo blij als ik zie wat wij
in korte tijd hebben bereikt

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 • 1. Een bijzondere aanpak: samen met uw kind werken aan plezier, motivatie en resultaat op het gebied van lezen en spellen. Wij werken met E-health (Pelle helpt), ONL (effectieve methode) en een talentgerichte aanpak.

 • 2. School nabij: begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats op school (vertrouwde omgeving).
 • 3. Snel starten: u wilt uw kind zo snel mogelijk helpen.
 • 4. Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de IB'er op school.
 • 5. Samen met ouders: u krijgt een belangrijke rol bij het stimuleren, uitdagen en helpen van uw kind.
 • 6. Gediplomeerde begeleiders: GZ-psychologen en orthopedagogen, opgeleid tot dyslexiebehandelaren, professioneel, praktisch gericht op samenwerking en open en helder in communicatie.
 • 7. Kennis van zorg en onderwijs: IJsselgroep adviseert scholen en leerkrachten ook bij het verbeteren van lees- en spellingsonderwijs. De kennis en ervaringen worden gedeeld met onze dyslexiebehandelaren.

Vanaf 1 november 2019 kunnen aanmeldingen voor de vergoedingsregeling dyslexie en specialistische GGZ alleen nog digitaal door ouders worden doorgegeven.

U kunt daarvoor terecht op deze pagina

IJsselgroep bordspel

Hoe houd je het oefenen voor kinderen me dyslexie leuk en leerzaam? Een flinke uitdaging voor ouders en leerkrachten. Daarom hebben wij het IJsselgroep-oefenbord ontwikkeld: het spel waarmee uw kind op een leuke manier oefent met lezen en spelling. Download snel alle onderdelen en begin met spelen … Lees verder...

Groepsbegeleiding lezen en spellen

Mijn kind heeft veel moeite met lezen en spellen, maar komt niet in aanmerking voor vergoede behandeling. De dyslexiebehandeling is afgelopen, maar mijn zoon kan nog wel ondersteuning bij het spellen en lezen gebruiken. Voor sommige kinderen is het fijn als er extra begeleidings-mogelijkheden zijn op het gebied van lezen en spellen. Daarom biedt IJsselgroep groepsbegeleiding... lees verder

Talent

Naast de inhoudelijke dyslexiebegeleiding besteden wij veel aandacht aan de emotionele component. Kinderen weten hierdoor wat dyslexie is, hoe dit er bij hen uitziet en wat hun eigen sterke en zwakke kanten zijn. Zo leert uw kind beter om te gaan met dyslexie. We besteden aandacht aan de persoonlijke eigenschappen en omstandigheden van uw kind en we willen daarmee het leesplezier, het zelfvertrouwen en de motivatie verhogen en bevorderen.

Aanvullende ondersteuning

Soms is het wenselijk dat uw kind wat extra steun krijgt omdat hij/zij niet lekker in zijn vel zit, angstig is, of andere problemen heeft. Of kunt u als ouder ook wat steun gebruiken bij het opvoeding en begeleiding van uw kind. PDIJ biedt dan ook aanvullende ondersteuning bij sociaal-emotionele of gedragsproblemen.

F-plaat

Is het nu met een f of een v? Sommige kinderen vinden het lastig. Nu kun je natuurlijk proberen te achterhalen of een klank stemloos (f) of stemhebbend (v) is. Maar wat als dat niet lukt. Geen paniek: dan is er altijd nog de f-plaat van IJsselgroep. Een effectieve manier voor ouders, leerkrachten, ib'ers en onderwijsassistenten om kinderen te helpen… Lees verder

Informatieavond faciliteiten dyslexie

Heeft uw kind dyslexie? Krijgt uw kind extra begeleiding op school en/of gerichte behandeling? En bent u benieuwd naar de faciliteiten en hulpmiddelen voor dyslectische leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs? Kom dan naar de informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook medewerkers van scholen zijn van harte welkom. Lees verder

Meer informatie

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met het secretariaat van PDIJ:

088 093 15 15
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau