Sociaal onhandig gedrag bij autisme

De meeste kinderen hebben van tijd tot tijd moeite met sociale interacties, sociale vaardigheden of communicatie. Bepaalde kenmerken die bij sociale vaardigheidsproblemen passen, kunnen bij de leeftijd van een kind horen. Bij sommige kinderen staat het de ontwikkeling echter in de weg. Kenmerkend voor kinderen met problemen in hun sociale vaardigheden zijn:

- Onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
- Weinig begrip en gebruik van oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding
- Ontbreken van wederkerigheid in het contact
- Angst voor veranderingen
- Fanatiek vasthouden aan bepaalde routines
- Koppigheid en drift (veroorzaakt door angst)
- Een eenzijdige belangstelling
- Over- of ondergevoeligheid voor prikkels als geluid, temperatuur of aanraking
- Taal letterlijk nemen
- Een onhandige, stijve motoriek
 • Start van het traject

  Tijdens een eerste kennismaking gaan we met u (en uw kind) in gesprek over de huidige situatie, de uitdagingen en eventuele specifieke wensen. Gezamenlijk komen we tot de kern en worden de mogelijke doelen zichtbaar. Uit dit gesprek kan een advies voor een behandeling komen. Mogelijk is aanvullende diagnostiek nodig om tot een gepast advies te komen. Is alles helder en zijn u en uw kind gemotiveerd en enthousiast? Dan start u samen met uw kind met een kortdurende (individuele) behandeling.

 • Verloop van de behandelng

  U krijgt informatie (psycho-educatie) over het ontstaan van de problemen en wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. Ook worden de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart gebracht in relatie tot de interactie met zijn/haar omgeving. Daarna richt de behandeling zich vooral op het versterken van de sociale vaardigheden. Vaak zijn de behandelingen individueel met uw kind en/of u als ouder(s). Soms vindt er een systemische behandeling plaats om de draagkracht van het gezin te vergroten.

 • Behandelplan

  Samen met u en uw kind stellen wij een behandelplan op. Na iedere behandeling worden de inhoud en vorderingen besproken. Afhankelijk van de duur van het traject zijn er meer tussenevaluaties. Er vindt altijd een gezamenlijke eindevaluatie plaats.

  Met uw toestemming betrekken wij de school zoveel mogelijk bij de behandeling. Hierdoor kan de school beter aansluiten op de specifieke uitdagingen van uw kind. Als u dit wenst, kunnen adviesgesprekken en (tussen)evaluaties op school plaatsvinden.

 • Inhoud

  Vanuit PDIJ werken wij vanuit de talenten van het kind en proberen wij ouders en school inzicht te geven in deze talenten. Hierdoor sluiten wij beter aan op wat het kind nodig heeft. Inderdaad: meer maatwerk. Uw kind is immers uniek.

  Autisme gaat niet over, wel kunnen we helpen om te leren er beter mee om te gaan. Op die manier kan de normale ontwikkeling gestimuleerd worden en de problemen van het kind minder zwaar worden. Ook kunnen ouders en broertjes en zusjes leren om op een goede manier op uw kind te reageren, zodat de dagelijkse omgang soepeler verloopt.

  De inhoud van de therapie wordt aangepast aan de problemen die moeten worden aangepakt. We kunnen kinderen vaardigheden aanleren die nodig zijn in de dagelijkse omgang met anderen en die het inzicht in hun eigen gedrag vergroten. U kunt hierbij denken aan de volgende wijzen van behandeling en methodes:

  • Begeleiding op school
  • Gedragstherapie
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Oudergesprekken
  • Opvoedondersteuning

  Als een andere behandelvorm gewenst en passend is, dan wordt hier in overleg een plan voor opgesteld.

 • Resultaat en effect

  Bij de tussenevaluatie en eindevaluatie vindt er een meetmoment plaats om de effecten van de behandeling te meten. Hierbij wordt zowel informatie van het kind, de ouders en (indien mogelijk) de school meegenomen. Vanuit daar wordt gezamenlijk besloten of de behandeling in het beoogde effect heeft geresulteerd of dat een andere behandelvorm gewenst is.

Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen verder helpt. Heeft u vragen of wilt u in gesprek over uw kind?

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 • Direct starten: u wilt uw kind snel helpen. Wij hebben geen wachtlijsten.
 • Sterke kanten: we maken gebruik van de sterke kanten van uw kind en benadrukken zijn/haar kwaliteiten
 • Samen met ouders: u speelt een grote rol bij het stimuleren, begeleiden en helpen van uw kind
 • Kwalitatief sterke behandelprogramma’s: de gebruikte behandelprogramma’s hebben bewezen effect
 • Op maat gemaakte behandelplannen: elke begeleiding stemmen we af op de specifieke situatie van uw kind
 • Afstemming tussen zorg en onderwijs: door goed overleg stemmen we af wat het beste is voor uw kind
 • Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de intern begeleider op school. Behandeling/diagnostiek kan op school plaatsvinden.

Behandelcentra

Onze vestigingen in Apeldoorn, Doetinchem, Hoogeveen en Meppel hebben een behandelcentrum. Ook kan behandeling/diagnostiek op school plaatsvinden. PDIJ biedt u Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Voor meer complexe psychische aandoeningen en uitgebreide psychodiagnostiek bieden wij Gespecialiseerde GGZ.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau