Sociale vaardigheden

Sommige kinderen hebben moeite om voor zichzelf op te komen of om aansluiting te vinden bij andere kinderen. Weer andere kinderen weten niet zo goed hoe ze het beste kunnen reageren in moeilijke of vervelende situaties (zoals pesten). Dit kan effect hebben op zowel het welbevinden, schoolprestaties als het schoolplezier van een kind.
Soms hoort dit bij de leeftijd van een kind. Bij sommige kinderen staat het de ontwikkeling echter in de weg. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken om deze vaardigheden te vergroten.
 • Start van het traject

  Tijdens een eerste kennismaking gaan we met u (en uw kind) in gesprek over de huidige situatie, de uitdagingen en eventuele specifieke wensen. Gezamenlijk komen we tot de kern en worden de mogelijke doelen zichtbaar. Uit dit gesprek kan een advies voor een behandeling komen. Mogelijk is aanvullende diagnostiek nodig om tot een gepast advies te komen. Is alles helder en zijn u en uw kind gemotiveerd en enthousiast? Dan start u samen met uw kind met een kortdurende (individuele) behandeling.

 • Verloop van de behandelng

  U  krijgt informatie (psycho-educatie) over het ontstaan van de problemen en wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. Ook worden de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart gebracht in relatie tot de interactie met de omgeving. Daarna richt de behandeling zich vooral op het versterken van de sociale vaardigheden.

  Veelal zijn de behandelingen individueel met uw kind en/of u als ouder(s). Soms vindt er een systemische behandeling plaats om de draagkracht van het gezin te vergroten.

  Samen met u en uw kind stellen wij een behandelplan op. Na iedere behandeling worden de inhoud en vorderingen besproken. Afhankelijk van de duur van het traject zijn er meer tussenevaluaties. Er vindt altijd een gezamenlijke eindevaluatie plaats.

  In overleg betrekken wij de school zoveel mogelijk bij de behandeling. Hierdoor kan de school beter aansluiten op de specifieke uitdagingen van uw kind. Als u dit wenst, kunnen adviesgesprekken en (tussen)evaluaties op school plaatsvinden.

 • Inhoud

  Vanuit PDIJ werken wij vanuit de talenten van het kind en proberen wij ouders en school inzicht te geven in deze talenten. Hierdoor sluiten wij beter aan op wat het kind nodig heeft. Inderdaad: meer maatwerk. Uw kind is immers uniek.

  De inhoud van de therapie wordt aangepast aan de problemen die moeten worden aangepakt. We kunnen bijvoorbeeld werken aan het geven en ontvangen van complimenten, een gesprek voeren, de omgang met pesten, voor jezelf opkomen en gevoelens tonen en herkennen.

  Veel wordt in de praktijk geoefend. Jullie kunnen hierbij denken aan de volgende wijzen van behandeling en methodes:

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Super Sociaal
  • De ander en ik
  • Opvoedingsondersteuning
  • Schoolbreed kan ook Kanjertraining worden ingezet

  Als een andere behandelvorm gewenst en passend is, dan wordt hier in overleg een plan voor opgesteld.

 • Resultaat en effect

  Bij de tussenevaluatie en eindevaluatie vindt er een meetmoment plaats om de effecten van de behandeling te meten. Hierbij wordt zowel informatie van het kind, de ouders en (indien mogelijk) de school meegenomen.Vanuit daar wordt gezamenlijk besloten of de behandeling in het beoogde effect heeft geresulteerd of dat een andere behandelvorm gewenst is.

Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen verder helpt. Heeft u vragen of wilt u in gesprek over uw kind?

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 • Direct starten: u wilt uw kind snel helpen. Wij hebben geen wachtlijsten.
 • Sterke kanten: we maken gebruik van de sterke kanten van uw kind en benadrukken zijn/haar kwaliteiten
 • Samen met ouders: u speelt een grote rol bij het stimuleren, begeleiden en helpen van uw kind
 • Kwalitatief sterke behandelprogramma’s: de gebruikte behandelprogramma’s hebben bewezen effect
 • Op maat gemaakte behandelplannen: elke begeleiding stemmen we af op de specifieke situatie van uw kind
 • Afstemming tussen zorg en onderwijs: door goed overleg stemmen we af wat het beste is voor uw kind
 • Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de intern begeleider op school. Behandeling/diagnostiek kan op school plaatsvinden.

Twee behandelcentra

Onze vestigingen in Apeldoorn en Doetinchem hebben een behandelcentrum. Ook kan behandeling/diagnostiek op school plaatsvinden. PDIJ biedt u Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Voor meer complexe psychische aandoeningen en uitgebreide psychodiagnostiek bieden wij Gespecialiseerde GGZ.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau