Wat is dyscalculie?

De meeste kinderen hebben wel eens moeite met een rekensom. Bepaalde kenmerken die bij dyscalculie passen, kunnen bij de leeftijd van een kind horen. Bij sommige kinderen staat het de ontwikkeling echter in de weg. Over het algemeen hebben kinderen met dyscalculie meer moeite dan andere kinderen op 1 of meer van de volgende gebieden:

- Trager tempo

- Een ongunstig aanpakgedrag: een passieve of impulsieve aanpak

- Een minder goed werkend korte termijn geheugen

- Problemen met de plaats van getallen

- Veelvuldig omkeringen van getallen maken

 • Start van het traject

  Tijdens een eerste kennismaking gaan we met u (en uw kind) in gesprek over de huidige situatie, de uitdagingen en eventuele specifieke wensen. Gezamenlijk komen we tot de kern en worden de mogelijke doelen zichtbaar. Uit dit gesprek kan een advies voor een behandeling komen. Mogelijk is aanvullende diagnostiek nodig om tot een gepast advies te komen. Is alles helder en zijn u en uw kind gemotiveerd en enthousiast? Dan start u samen met uw kind met een kortdurende (individuele) behandeling.

 • Verloop van de behandeling

  Jullie krijgen informatie (psycho-educatie) over het ontstaan van dyscalculie en wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. Ook worden de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart gebracht in relatie tot de interactie met zijn/haar omgeving. Daarna richt de behandeling zich vooral op het verbeteren van de rekenvaardigheden.

  Veelal zijn de behandelingen individueel met uw kind en/of u als ouder(s).

  Samen met u en uw kind stellen wij een behandelplan op. Na iedere behandeling worden de inhoud en vorderingen besproken. Afhankelijk van de duur van het traject zijn er meer tussenevaluaties. Er vindt altijd een gezamenlijke eindevaluatie plaats.

  In overleg betrekken wij de school zoveel mogelijk bij de behandeling. Hierdoor kan de school beter aansluiten op de specifieke uitdagingen van uw kind. Als u dit wenst, kunnen adviesgesprekken en (tussen)evaluaties op school plaatsvinden.

 • Inhoud

  Vanuit PDIJ werken wij vanuit de talenten van het kind en proberen wij ouders en school inzicht te geven in deze talenten. Hierdoor sluiten wij beter aan op wat het kind nodig heeft. Inderdaad: meer maatwerk. Uw kind is immers uniek.

  De inhoud van de behandeling wordt aangepast aan de problemen die moeten worden aangepakt. Er zal aandacht zijn voor eventuele faalangst, automatiseren en de didactiek voor rekenen. We werken met protocollaire behandelingen die wetenschappelijk bewezen effectief zijn. U kunt hierbij denken aan de volgende protocollen en methoden:

  • Psycho-educatie: attributie falen en succes; feedback geven

  (zie boek: Kinderen met dyscalculie, A. Desoete & T. Braams)

  • De rekenhulp voor kleuters (Van Luit & Van de Rijt, 1995) (Voorbereidend rekenen voor kleuters in het regulier basisonderwijs).
  • Als speciale kleuter tel je ook mee! (Van Luit & Schopman, 1998) (Voorbereidend rekenen voor kleuters in het speciaal basisonderwijs).
  • Speciaal rekenhulpprogramma vermenigvuldigen en verdelen (Van Luit, Kaskens & Van de Krol, 1992).

  Als een andere behandelvorm gewenst en passend zijn, dan wordt hier in overleg een plan voor opgesteld.

 • Resultaat en effect

  Bij de tussenevaluatie en eindevaluatie vindt er een meetmoment plaats om de effecten van de behandeling te meten. Hierbij wordt zowel informatie van het kind, de ouders en (indien mogelijk) de school meegenomen.Vanuit daar wordt gezamenlijk besloten of de behandeling in het beoogde effect heeft geresulteerd of dat een andere behandelvorm gewenst is.

  NB: Deze behandeling wordt tot op heden nog niet vergoed vanuit de gemeente.

Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen verder helpt. Heeft u vragen of wilt u in gesprek over uw kind?

Samen met IJsselgroep: 7 voordelen

 • Direct starten: u wilt uw kind snel helpen. Wij hebben geen wachtlijsten.
 • Sterke kanten: we maken gebruik van de sterke kanten van uw kind en benadrukken zijn/haar kwaliteiten
 • Samen met ouders: u speelt een grote rol bij het stimuleren, begeleiden en helpen van uw kind
 • Kwalitatief sterke behandelprogramma’s: de gebruikte behandelprogramma’s hebben bewezen effect
 • Op maat gemaakte behandelplannen: elke begeleiding stemmen we af op de specifieke situatie van uw kind
 • Afstemming tussen zorg en onderwijs: door goed overleg stemmen we af wat het beste is voor uw kind
 • Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van uw kind en de intern begeleider op school. Behandeling/diagnostiek kan op school plaatsvinden.

Behandelcentra

Onze vestigingen in Apeldoorn, Doetinchem, Hoogeveen en Meppel hebben een behandelcentrum. Ook kan behandeling/diagnostiek op school plaatsvinden. PDIJ biedt u Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Voor meer complexe psychische aandoeningen en uitgebreide psychodiagnostiek bieden wij Gespecialiseerde GGZ.

© 2021 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau