Scholen, teams, IB’ers en leerkrachten verder helpen

Kinderen kansen bieden om zich bij u op school zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Met alle aandacht en zorg die ervoor nodig is. Maar hoe geeft u hier op een effectieve manier invulling aan op uw school? Ontdek het samen met PDIJ: de krachtige combinatie van zorg én onderwijs.

Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Goed zicht hebben op de opbrengsten van uw taal- en leesonderwijs. Leerkrachten die weten waar en hoe ze kunnen bijsturen. Beleid ontwikkelen met een kop en een staart waardoor alle kinderen in beeld zijn. En effectieve dyslexiezorg voor kinderen die het echt nodig hebben. Mooie perspectieven. Bent u klaar voor een sprong vooruit?

Passend onderwijs = zorg én onderwijs

Zorg en onderwijs versterken elkaar. Kinderen die extra zorg verdienen, komen immers terug in de klas. Samen zorgen wij voor een praktische doorvertaling van (individuele) zorg naar het onderwijsleerproces. Kansen genoeg op het gebied van pedagogisch/didactisch handelen, leerstofaanbod, klassenmanagement en leertijd. PDIJ realiseert passend onderwijs door zorg en onderwijs te combineren.

Praktische begeleiding en advisering

Hoe werkt passend onderwijs in de praktijk? En welke stappen kunnen wij met elkaar zetten? Ontdek het door het te doen. Onze gedragswetenschappers, orthopedagogen en onderwijsadviseurs doen (collegiale) consultaties en observaties in de klas. Ook voeren zij korte begeleidingstrajecten uit voor kinderen en leerkrachten. Daarnaast participeren zij in ondersteuningsteams.

Workshops en korte trainingen

In de workshopserie ‘maak kennis met’ staan bijzondere kinderen centraal. Kinderen die elke leerkracht in de klas heeft. Met herkenbaar gedrag. Onze behandelaars werken dagelijks met deze kinderen. De opgedane kennis en ervaring is gebundeld in compacte workshops voor leerkrachten en ib'ers. Gericht op herkennen, begrijpen en handelen.

Individuele kinderen uit uw klas verder helpen

PDIJ onderzoekt en behandelt kinderen uit uw klas als het gaat om dyslexie, gedrag en leerproblemen. Oplossingsrichtingen worden uiteraard besproken en geconcretiseerd met IB’ers, leerkrachten en/of ouders.

Interessant voor teams, leerkrachten en IB’ers

Dyslexieconsultaties

Praktische tips, antwoord op vragen en een snelle update: gratis dyslexie-consultatie.

Bouw!

Leesproblemen voorkomen met een goede implementatie van Bouw! Snel resultaat.

Individueel onderzoek

Onze workshops worden vaak ingezet als maatwerk voor studiedagen en ouderavonden.

© 2017 IJsselgroep Psychologische Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau